Isikuandmete töötlemine

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE


1. Müüjal on õigus kasutada (sh töödelda) kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks ja kliendile parema teenuse pakkumiseks.

 

2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

 

3. Müüjalt tellimuse tegemisega kinnitab klient enda nõustumist oma isikuandmete töötlemisega nagu on selgitatud käesolevas peatükis.

 

4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Tenamer (registrikood 10523271), asukohaga Pärnu mnt. 139c, Tallinn, Harjumaa, 11317, Eesti.

 

5. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil, millisel juhul on õiguslik alus kliendi isikuandmete töötlemiseks müüja ja kliendi vahel sõlmitud leping.

 

6. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid ka OÜ Tenamer (registrikood 10523271), õigustatud huvi alusel, eesmärgiga pakkuda kliendile parimat teenust. Näiteks töötleb OÜ Tenamer andmeid kliendi ostukäitumise kohta, andmeid uudiskirjade lugemise ja avamise kohta ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

 

7. Müüja e-poe kasutamisel on töödeldavateks isikuandmeteks:

7.1. kliendi poolt tellimuse tegemisel ehk Lepingu sõlmimisel avaldatud andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, pangakonto number, kauba kohaletoimetamise aadress.

7.2. e-poe kasutamisel ehk Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed nagu andmed e-poes sooritatud ostude kohta nagu: e-poes kulutatud summad, e-poes sooritatud ostude arv; e-poe soodustuste, nagu elektrooniliste vautšerite ja muude pakkumiste kasutamise aktiivsus; saadetud uudiste ja e-kirjade avamise info ning info tagasi tulnud e-kirjade kohta (näiteks vigase e-postiaadressi korral); andmed kliendi eelistatud kaubakategooriate kohta; andmed kliendi eelistatud brändide kohta ja klienditoe andmed.

 

8. Müüja ei edasta kliendi andmeid ühelgi juhul väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Müüja võib klientide isikuandmeid edastada müüja volitatud töötlejatele, kelle registreeritud asukohad ja andmehoidlad asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Müüja kasutab üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes on andnud Tenamer OÜ-le vastavalt kohalduvale õigusele piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada klientide isikuandmete töötlemine kooskõlas kohalduva õigusega. Tenamer OÜ kasutab järgmisi volitatud töötlejaid ja volitatud töötlejate kategooriaid:

8.1. masspostituste tarkvara ja teenuse pakkujaid, uudiskirjade saatmiseks; turunduspartner uudiskirjade saatmiseks on MEDIABRANDS DIGITAL OÜ (registrikood 11399175, aadress Roopa 23, Tallinn 10136);

8.2. serveri- ja muu tugiteenuse osutajad iseteeninduskeskkonna haldamiseks ZONE MEDIA OÜ

(registrikood 10577829, aadress Lõõtsa 5, Tallinn 11414);

8.3. makseteenust vahendavaid ettevõtteid ja teave mis on vajalik ostu eest tasumiseks Montonio Finance UAB (reg.nr. 3050205122, aadress Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Leedu);

8.4. posti- ja kullerteenust pakkuvaid ettevõtteid ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks EESTI POST AS (registrikood 10328799, aadress Pallasti 28, Tallinn 10001); CARGOBUS OÜ (registrikood 10056042, aadress Lastekodu 46, Tallinn 10144);

8.5. vastavalt vajadusele võib Müüja kasutada teisi tugiteenuse osutajad kliendikeskkonna ja e-poe veebilehe haldamiseks ja muid turunduspartnerid kooskõlas käesolevate tingimustega.

 

9. Täpsema info saamiseks müüja volitatud töötlejate kohta, võtke palun ühendust müüja klienditeenindusega e-poe veebilehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

10. Müüja tagab oma klientidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused seoses klientide isikuandmete töötlemisega. Õiguste teostamiseks võtke palun müüjaga ühendust. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiiflisi küsimusi või muid küsimusi täiendava juurdepääsu taotlemiseks, on vaja esitada e-kirja teel ja digitaalselt allkirjastatult, et müüjal oleks mõistlikult võimalik taotluse esitaja isikusamasus tuvastada.

 

11. E-poes sooritatud ostude ostutšeki andmeid säilitatakse 24 kuu jooksul alates ostu sooritamisest, misjärel eemaldame kliendi andmed antud ostutšekilt ja ostu andmed koondatakse ostude kogusumma andmeteks toote kategoorias selliselt, et konkreetne ostja ei ole tuvastatav.

 

12. Kõiki kliendiga seotud andmeid säilitatakse kuni 24 kuu jooksul pärast viimast kliendi andmetega toimunud toimingut e-poes. Pärast seda kliendi andmed kustutatakse.

 

13. Isikuandmete töötlemisel on kliendil muuhulgas järgmised kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused:

13.1. Õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta – veebilehel kättesaadavaks tehtud tingimustes on antud üldteave selle kohta, kuidas müüja töötleb kliendi isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse.

13.2. Õigus andmetele juurdepääsule - kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat oma andmetest, mida müüja töötleb. Sellesisuline taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult. Enamik teavet andmete kohta, mis müüja hoiab, on kliendile kättesaadav ka e-poe kasutajakeskkonnas.

13.3. Õigus andmete uuendamisele ja parandamisele - kliendil on igal ajal õigus on andmeid uuendada. Isikuandmeid saab uuendada e-poe kasutajakeskkonnas või võttes müüjaga ühendust.

13.4. Õigus vastuväidete esitamisele - kliendil on õigus esitada müüjale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmete töötlemine toimub müüja õigustatud huvi alusel.

13.5. Õigus nõuda isikuandmete kustutamist - kliendil on õigus taotleda, et müüja kustutaks teda puudutavad isikuandmed.

13.6. Õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi - kui kliendi isikuandmete töötlemine põhineb kliendi antud nõusolekul, on kliendil igal ajal õigus müüjale antud nõusolek tagasi võtta.

13.7. Õigus andmete ülekantavusele - kliendil on õigus ise saada müüjalt isikuandmeid, mida klient on müüjale esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et müüja edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale.

13.8. Õigus pöörduda nõude võib kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.

14. Punktides 5.13.1-5.13.8. nimetatud õiguste teostamiseks võtke palun müüjaga ühendust e-poe veebilehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Lumav Commerce